Інвентаризація майна

Інвентаризація майна – метод контролю за збереженням всього майна організації, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, своєчасним виявленням і виправленням розбіжностей між фактичними даними, отриманими в результаті проведення інвентаризації, і даними бухгалтерського обліку, що в кінцевому підсумку сприяє підвищенню достовірності інформації при формуванні звітних показників про результати діяльності організації.

інвентаризація майна

Інвентаризація об’єкта нерухомості
Кадастровий і технічний облік об’єкта нерухомості
Cadastre and engineering keeping of an object of real property
Інвентаризація об’єкта нерухомості – в РФ – опис та індивідуалізація об’єкта нерухомого майна, в результаті якої об’єкт отримує такі характеристики, які дозволяють однозначно виділити його з інших об’єктів нерухомого майна.

Інвентаризація майна є ефективним методом контролю за збереженням всього майна організації, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, своєчасним виявленням і виправленням розбіжностей між фактичними даними, отриманими в результаті проведення інвентаризації, і даними бухгалтерського обліку, що в кінцевому підсумку сприяє підвищенню достовірності інформації при формуванні звітних показників про результати діяльності організації.

Основними цілями інвентаризації майна підприємства є:

* Виявлення фактичної наявності майна;
* Cопоставленіе фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку;
* Перевірка повноти відображення в обліку зобов’язань.

Інвентаризації підлягає все майно організації незалежно від його місцезнаходження, всі види фінансових зобов’язань, дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, а також дорогоцінні метали у складі обладнання, сировини і матеріалів.

Крім того, інвентаризації підлягають виробничі запаси та інші види майна, які не належать організації, але котрі увійшли в бухгалтерському обліку (що знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані, отримані для переробки), а також майно, не враховане з яких-небудь причин. Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням і матеріально відповідальною особою.

В якості допоміжної послуги при оцінці бізнесу ми пропонуємо організаціям і підприємствам послугу з незалежної інвентаризації майна, яка включає в себе:

* Опис об’єктів інвентаризації;
* Маркування об’єктів інвентаризації;
* Складання інвентарного списку;
* Складання порівнювальних відомостей;
* Відновлення інвентарних карток;
* Групування майна по групах, об’єктам, відповідальним особам, приміщень.
* Представлення результатів інвентаризації на магнітних і паперових носіях;
* Також додатково можлива оцінка технічного стану і ринкової вартості обладнання, машин і механізмів, для постановки на облік або для списання.

Інвентаризація майна підприємства – підстави, строки, особливості

Інвентаризація майна підприємства обов’язкове:

* При передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;

* Перед складанням річної бухгалтерської звітності (крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року). Інвентаризація основних засобів може проводитися один раз в три роки, а бібліотечних фондів – один раз у п’ять років. В організаціях, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, інвентаризація товарів, інвентаризація складів, сировини і матеріалів може проводитися в період їх найменших залишків;

* При зміні матеріально відповідальних осіб. При колективної (бригадної) матеріальної відповідальності інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), при вибутті з колективу (бригади) більше п’ятдесяти відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади);

* При встановленні фактів розкрадань, зловживань або псування майна;
* В разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
* При реорганізації або ліквідації організації;
* В інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

Керівник організації має право визначити своїм наказом (розпорядженням) або положеннями облікової політики випадки додаткового проведення інвентаризації. При цьому даними локальним нормативним актом організації визначаються кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що перевіряються при кожній з них, і ін. питання.

Інвентаризація може проводитися і в інших випадках за рішенням власника (засновника). Інвентаризація основних засобів може проводитися як в цілому по організації, так і за її підрозділам, за видами майна або зобов’язань. Інвентаризація проводиться відповідно до плану, затвердженого керівником організації на календарний рік. У плані вказується:

* Кількість інвентаризацій;
* Дата проведення інвентаризацій;
* Перелік майна і фінансових зобов’язань, що перевіряються при кожній інвентаризації (за винятком випадків, коли воно є обов’язковим).

Інвентаризаційна (робоча) комісія – комісія, на яку покладено обов’язок з проведення інвентаризації та відповідальність за достовірнсть її результатів. Склад інвентаризаційної (робочої) комісії:

* Представники адміністрації;
* Представники служби головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного інженера, відділу капітального будівництва;
* Працівники бухгалтерії (при інвентаризації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння до складу інвентаризаційної комісії включається головний (старший) бухгалтер або особа яка його замінює);
* Матеріально відповідальні особи (при інвентаризації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння до складу інвентаризаційної комісії не включаються матеріально відповідальні особи, в підзвіті у яких знаходяться цінності, що підлягають інвентаризації);

* Представники незалежних аудиторських організацій на розсуд адміністрації або власника майна;

* Особи, відповідальні за ведення бухгалтерського обліку по рахунках розрахунків.

У пункті 26 Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності уточнено, що при обов’язковій перед складанням річної бухгалтерської звітності інвентаризації може не проводитися перевірка майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року. Крім того, інвентаризація об’єктів основних засобів може проводитися один раз в три роки, а бібліотечних фондів – один раз у п’ять років. В організаціях, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, інвентаризація товарів, сировини і матеріалів може проводитися в період їх найменших залишків.

При інвентаризації майна, що не належить підприємству чи організації на праві власності, до складу інвентаризаційної комісії включається представник власника цього майна (якщо майно є федеральною власністю, запрошується представник відповідного федерального органу виконавчої влади). Представники сторонніх організацій включаються до складу інвентаризаційної комісії на підставі довіреностей, виданих в установленому порядку тією організацією, яка направляє свого представника для проведення інвентаризації.

При колективної (бригадної) матеріальної відповідальності інвентаризація проводиться при зміні керівника колективу (бригади), при вибутті з колективу (бригади) більше п’ятдесяти відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади). На це звернуто увагу в пункті 1.6 Методичних вказівок по інвентаризації майна і зобов’язань. Крім того, в зазначених випадках з новим складом колективу (бригади) переукладається укладений договір про повну колективну (бригадної) матеріальної відповідальності.

Перелік робіт, при виконанні яких може вводитися повна колективна (бригадна) відповідальність за недостачу ввіреного працівникам майна, а також типова форма договору про повну колективну (бригадної) матеріальної відповідальності. Раніше визначалися наступні терміни проведення інвентаризації:

* Основних засобів – не менше

одного разу на рік перед складанням річної бухгалтерської звітності, але не раніше 1 листопада звітного року;

* Капітальних вкладень – не менше одного разу на рік перед складанням річної бухгалтерської звітності, але не раніше 1 грудня звітного року;

* Незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробітку – перед складанням річної бухгалтерської звітності, але не раніше 1 жовтня звітного року, і, крім того, періодично в терміни, що встановлюються відповідно міністерствами, відомствами;

* Незавершеного капітального ремонту і витрат майбутніх періодів – не менше одного разу на рік;

* Молодняка тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів, звірів і сімей бджіл, а також піддослідних тварин – не менше одного разу на квартал;

* Готової продукції на складах – не менше одного разу на рік перед складанням річних звітів і балансів, але не раніше 1 жовтня звітного року;

* Товарів: на складах і базах промислових товарів – не рідше одного разу на рік; на складах і базах продовольчих товарів – не рідше двох разів на рік;

* Товарів і тари в магазинах і на інших підприємствах роздрібної торгівлі – не рідше двох разів на рік; товарів в книжкових магазинах – не рідше одного разу на рік;

* Малоцінних і швидкозношуваних предметів (в даний час даний вид майна окремо не розглядається, а відповідні запаси, виходячи з терміну корисного використання, враховуються в складі об’єктів основних засобів і (або) матеріалів) – не менше одного разу на рік;
* Нафти і нафтопродуктів – не рідше одного разу на місяць;
* Дорогоцінних металів і алмазів – не менше двох разів на рік;
* Бібліотечних фондів – в порядку, що встановлюється міністерствами і відомствами;
* Сировини та інших матеріальних цінностей – не менше одного разу на рік перед складанням річної бухгалтерської звітності, але не раніше 1 жовтня звітного року;
* Коштів, грошових документів, цінностей та бланків суворої звітності – не менше одного разу на місяць;
* Розрахунків з банками (по розрахункових та інших рахунках, позиках, отриманим з бюджету коштів і т.д.) – у міру отримання виписок банків, а за переданими в банк на інкасо розрахунковим документам – на перше число кожного місяця;
* Розрахунків по платежах до бюджету – не менше одного разу на квартал;

* Розрахунків виробничих об’єднань, підприємств і організацій з їх виробничими одиницями, виробництвами і господарствами, виділеними на окремі баланси, і з вищестоящими організаціями – на перше число кожного місяця;
* Розрахунків з дебіторами і кредиторами – не менше двох разів на рік.

В даний час зазначені терміни проведення інвентаризації можна розглядати тільки як рекомендовані. Крім випадків, коли інвентаризація проводиться обов’язково, періодичність і конкретні терміни проведення інвентаризації тих чи інших видів майна (розрахунків) встановлюються керівником організації. При цьому по об’єктах основних засобів, незавершеного виробництва, матеріально-виробничих запасів інвентаризація може проводитися і до закінчення року. Інвентаризація же розрахунків може здійснюватися тільки на звітну дату, так як в противному випадку не будуть підтверджені відповідні статті балансу. Тому період підсумкової інвентаризації, проведеної перед складанням річної бухгалтерської звітності, як правило, припадає на жовтень звітного року – лютий наступного календарного рік.

Якщо ви хочете провести інвентаризацію майна підприємства, то можете звернутися в нашу компанію. Телефонуйте, пишіть, ми обов’язково допоможемо!

PS технічна інвентаризація нерухомого майна – це збір, встановлення і обробка відомостей про наявність, місцезнаходження, склад, площі та інших характеристиках, стані, вартості нерухомого майна на основі результатів обстеження нерухомого майна в натурі.

Scroll to top